vedtægter

 

Søndagstur.

 

Turleder:

Mødested:

 

Se her hvor og hvornår vi mødes:

Turbeskrivelse på blogger

Beskrivelse følger.

 

****************************************

Tirsdagstur.

 

 

****************************************

 

Andre ture:

 

 

Turbeskrivelse på blogger

Beskrivelse følger.

 

****************************************

Begivenheder

Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted.

 

Stk. 1. Foreningens navn er Custom MC KBH.

 

 

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Tårnby.

 

 

Stk. 3. Foreningen Custom MC KBH er stiftet den 21.april 2009

 

 

§ 2. Formål.

 

Stk. 1. Foreningens formål er at give medlemmer med ejerskab af Custom/Cruiser eller lignende motorcykler, mulighed for at deltage i ture og socialtsamvær.

 

 

Stk. 2. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til motorcykler gennem råd og vejledning for kommende ejere af motorcykler.

 

 

Stk. 3. Foreningen formål er ikke at anskaffe eller varetage drift af et klubhus.

 

 

§ 3. Tilhørsforhold.

 

Stk. 1. Foreningens medlemmer opfordres til at tegne medlemskab af MC Touring Club Danmark.

 

 

§ 4. Medlemskab.

 

Stk. 1. Ejerskab af en Custom/Cruiser eller lignende motorcykel skal på forlangende kunne dokumenteres, forinden optagelse i Custom MC KBH.

Et medlem som sælger sin motorcykel efter en aktiv periode kan

efter bestyrelsens godkendelse forsætte som ordinært medlem.

 

Stk. 2. Passive medlemmer kan optages, som bagsædepassagerer eller ægtefæller.

 

 

Stk. 3. Optagelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsen træffer beslutning om optagelse i foreningen på baggrund af henvendelsen og ansøgerens tilhørsforhold til foreningen.

 

 

Stk. 4. Medlemskab i foreningen er bindende for ét kalenderår ad gangen.

 

 

Stk. 5. Der må ikke bæres rygmærker i foreningens regi.

 

 

§ 5. Medlemskontingent.

 

Stk. 1. Medlemskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling der afholdes i marts.

 

 

Stk. 2. Medlemskontingentet betales forud for perioden 1/1 – 31/12, dog senest til generalforsamlingen.

 

 

Stk. 3. Et medlem i kontingentrestance – eller anden form for betalingsrestance – kan ikke deltage i foreningens aktiviteter, herunder generalforsamlingen medmindre bestyrelsen har besluttet andet.

 

 

Stk. 4. Restancer kan medføre tab af medlemskab af foreningen. Et medlem, som er udtrådt af foreningen i restance, kan først genoptages i foreningen når restancen er betalt.

 

 

§ 6. Generalforsamling.

 

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

Stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når indkaldelsen er i overensstemmelse med reglerne i § 6 Stk. 7, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 

 

Stk. 3. Stemmeberettiget er ethvert aktivt medlem af foreningen, der opfylder betingelserne i § 4, stk. 1 og § 5 Stk. 3.

 

 

Stk. 4. Stemmeafgivning på generalforsamlingen udøves enten ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt

 

 

Stk. 5. Generalforsamlingens afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, hvor disse vedtægter ikke foreskriver andet.

 

 

Stk. 6. På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende afholdes skriftlig afstemning.

 

 

Stk. 7. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Skriftlig indkaldelse tilstilles samtlige medlemmer senest to uger inden generalforsamlingen og skal være bilagt:

 

 

1 .Dagsorden.

 

2. Det reviderede regnskab.

 

3. Bestyrelsens forslag til budget og kontingentfastsættelse.

 

4. Indkomne forslag.

 

 

Stk. 8. Forslag, som ønskes behandlet af den ordinære generalforsamling, skal være afgivet skriftligt til bestyrelsen senest tre uger før generalforsamlingen i marts.

 

 

Stk. 9. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 

a. Valg af dirigent og referent.

 

b. Godkendelse af deltagere og beslutningsdygtighed.

 

c. Formandens beretning.

 

d. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab.

 

e. Behandling af og afstemning om indkomne forslag.

 

f. Bestyrelsens forslag til budget og kontingentfastsættelse.

 

g. Valg af formand.

 

h. Valg af kasserer.

 

i. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 

j. Valg af bestyrelsessuppleanter.

 

k. Valg af revisor og revisorsuppleant.

 

l. Eventuelt.

 

 

Stk. 10. Foruden det i § 11. Stk. 1. nævnte tilfælde kan ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsens flertal finder det nødvendigt. Når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til bestyrelsen. En sådan begæring skal indeholde forslag, som ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling skal fremsendes til medlemmerne skriftligt senest to uger efter bestyrelsen har modtaget begæringen. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter indkaldelsen er udsendt til medlemmerne.

 

 

§ 7. Bestyrelsen.

 

Stk. 1. Bestyrelsens formål er at lede foreningen mellem generalforsamlingerne. Bestyrelsen kan overdrage arbejdsopgaver til foreningens øvrige medlemmer, ved at nedsætte udvalg (fx udvalg til MC-ture, festudvalg m.m.).

 

 

Stk. 2. Bestyrelsen består af mindst 3, højst 7, medlemmer. Valgbar til bestyrelsen erethvert medlem af foreningen, der opfylder betingelserne i § 6 Stk. 3.

 

 

Stk. 3. Bestyrelsen vælges for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling, hvorder tillige vælges suppleant-(er).

 

 

Stk. 4. Generalforsamlingen vælger formanden og kasserer. Den øvrige bestyrelsekonstituerer sig selv herunder foreningens næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden.

 

 

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle dens medlemmer er underrettet om bestyrelsesmødetog dets formål, og mindst halvdelen af dens medlemmer, deriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.

 

 

Stk. 6. Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens, stemme udslagsgivende.

 

 

§ 8. Økonomi.

 

Stk. 1. Foreningens regnskabsår dækker perioden fra 1. januar til 31. december.

 

 

Stk. 2. Formand og Kasserer tegner foreningen økonomisk.

 

 

 

Stk. 3. Foreningens regnskab revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor eller revisorsuppleant.

 

 

Stk. 4. Snarest efter regnskabsårets udløb, udarbejder kassereren årsregnskab og statusopgørelse. Regnskab med bilag afgives til revisoren inden 1. marts.

 

 

Stk. 5. Det påhviler den af generalforsamlingen valgte revisor at gennemgå regnskabet og overbevise sig om kassebeholdningens tilstedeværelse samt inden 20. februar at afgive en revisionsberetning. Regnskab, status og revisionsberetning behandles herefter af bestyrelsen og forelægges den ordinære generalforsamling i marts.

 

 

§ 9. Udmeldelse/udelukkelse.

 

Stk. 1. Udmeldelse af foreningen skal ske til bestyrelsen.

 

 

Stk. 2. Udelukkelse fra foreningen kan kun ske på en generalforsamling, og kun såfremt udelukkelsen er optaget som selvstændigt punkt på den fremsendte dagsorden før generalforsamlingen. Til vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for udelukkelsen.

 

 

Stk. 3 Såfremt et medlem forbryder sig mod gældende, almen lovgivning i Danmark kan dette medlem ekskluderes øjeblikkeligt.

 

 

§ 10. Vedtægtsændringer.

 

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan vedtages på den ordinære generalforsamling, når mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og mindst 2/3 af disse stemmer for ændringen.

 

 

Stk. 2. Hvis et forslag til vedtægtsændringer ikke bliver vedtaget, kan forslaget sendes til urafstemning såfremt mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest 2 uger eftergeneralforsamlingens afholdelse. Ved urafstemningen er forslaget vedtaget når mere end halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

 

 

§ 11. Foreningens opløsning.

 

Stk. 1. Forslag til foreningens opløsning kan kun fremsættes af bestyrelsen eller mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer, og kan kun behandles påforeningens ordinære generalforsamling, hvor forslaget skal fremgå af den fremsendte dagsorden for generalforsamlingen.

 

 

Stk. 2. Til gyldig vedtagelse af forslaget kræves, at mindst 3/4 af samtlige foreningens stemmeberettigede medlemmer stemmer for. Opnås der flertal for opløsning af foreningen, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med mindst 3 ugers varsel med forslag om opløsning som eneste punkt på dagsordenen. Her kræves et flertal på mindst 2/3 af samtlige foreningens stemmeberettigede medlemmer for vedtagelse af forslaget om opløsning af foreningen.

 

 

Stk. 3. Besluttes foreningens fuldstændige opløsning, tilfalder alle foreningens aktiver

 

DMC (Danske Motorcyklisters Råd).

 

 

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 21. april 2009 (Tårnby Hovedbibliotek)

 

Revideret på generalforsamlingen den 5. marts 2013 (Tårnby Hovedbibliotek)

 

Revideret på generalforsamlingen den 7. marts 2016 (Tårnby

Hovedbibliotek)

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved